Steffen og Guri dreiv gård i Bymarka

Steffen Andersen Marken (Kekulé 356, f ca. 1687, d 1729) og Guri Nilsdatter (Kekulé 357, f ca. 1690, d 1731)
Pelles 5 x tippoldeforeldre

Steffen var født på Byneset. Sannsynligvis var også hans kone Guri fra Byneset. De giftet seg på Byneset i 1718. I 1728 overtok de gården Marken ved Skjelbreia i Bymarka ved Trondheim. Marit og Peder fikk i allefall 3 barn.

Relasjonsdiagram mellom Pelle og hans 5 x tippoldeforeldre Steffen Andersen og Guri Nilsdatter:

Steffen var bonde i Bymarka

Steffen Andersen Marken overtok i 1728 gården Marken ved Skjelbreia. Steffen hadde bygselbrev fra bergamtmannen.

Marka (gnr 299, bnr 1) var i 1661 skyldsatt til 1 øre, og lå til Trondhjems lagstol. Gården ligger helt opp mot markagrensa, i Bynesalmenningen, og kan opprinnelig ha vært seter for de gårdene som Lagstolen i Trondheim eide på Byneset, for så å bli tatt i bruk som ordinært gårdsbruk enten seint i middelalderen eller i etterreformatisk tid (etter 1536).

I de eldste skrifter heter gården Morken. «Fra først av har gården vært en fri rydningsplass i Bynesalmenningen ved Skjelbreia og ligger ved bygdemerket mot Halsetaunvaldet i Byåsallmenningen,» skriver O. J. Høyem i sin bok «Nes eller Bynes».

Første gang gården nevnes er i 1657. Det var en Erik Morken som da betalte kvegskatten og buskapen hans var 2 hester, 5 kveg, 3 sauer og 2 geiter. Kvernskatten 1710–11 for Marken var 2 skilling. Dette var en årlig skatt på kverner og møller som ble gjort gjeldende fra 1682 og varte til innpå 1800-tallet.

Marken var en tid lagt øde. Den er nevnt øde både i 1710 og 1727. Så da Steffen tok til der i 1728 måtte han nok sette i stand både hus og fjøs.

Eiendommen ble overtatt av Trondheim kommune i 1912. Da Skjelbreia ble gjort til drikkevannsreservoar, ble bruket nedlagt og det disponeres i dag av kommunens skogforvaltning. Stedet er leid av Byåsen Historielag som har restaurert den eneste gjenstående bygningen. Til gården hørte husmannsplassen Markahaugen.

Vinterbilde av det tidligere gårdsbruket Marken ved Skjelbreia i Bymarka.
Foto ukjent, kopiert fra Universitetsbiblioteket.

 

Anders måtte sette hardt til mot naboen

Da Steffen tok over bygselen på gården i 1728 ble det holdt en besiktigelse av eiendommen Marken. Steffen forlangte overfor berghauptmann Dreier, som eide nabogården Halsetaune, å få klar beskjed om retten til å bruke engsletter og myrer mellom Marken og Halsetaune. Steffen mente at denne retten lå under Marken. Bygsleren på Halsetaune, Lars, sa at både han og hans far hadde brukt engslettene og myrene, men erkjente at de ikke tilhørte Halsetaune. Det ble avsagt dom som gikk ut på at bygdegrensen var skillet mellom disse gårdene, og at engslettene og myrkjøsene tilhørte Marken. Steffen ble tilkjent 4 rdr. som Lars Halsetaune måtte betale.

 

Steffen og Guri fikk 3 barn (som er kjent)
1. Anders Steffensen, f 1716.
2. Anders Steffensen, (Kekulé 178, f 1724, d 1781) på Høstad Øvre, Byneset. Gift i 1749 med Astrid Jensdatter Berg, (Kekulé 179) f 1723 på Berg Jensstu på Byneset, d 1805 på Høstad Øvre. (Anders og Astrid er Pelles 4 x tipp-oldeforeldre.)
3. Nils Steffensen, f 1726, d 1727.

 

Tilbake