Dåpsfølge endte med tragedie

Bindalens verste ulykke

3. oktober 1783 skjedde det som er omtalt som den verste ulykken på sjøen noensinne i Bindalen. Det var et dåpsfølge på 10 personer på tur i åpen båt fra øya Gimsen til Solstad kirke på Bindalshalvøya. Gimsen ligger langt til havs og det var over 20 km sjøveien til kirka. Båten de var i kollsegla, og alle ombord omkom sammen med dåpsbarnet som var bare 2 uker gammel.
Flere av de omkomne var Trines slektninger. Blant de omkomne var Trines 5 x tippoldemor Dortea Svendsdatter Bangstad 63 år, hennes datter Anne Hansdatter 29 år og Dorteas svigerdatter Karen Olsdatter 32 år (mor til dåpsbarnet). Svigerdatteren Karen var gift på nytt etter at mannen Anders Hansen (sønnen til Dortea) døde året før den store ulykken, bare 31 år gammel. Karens nye mann og far til dåpsbarnet, Kristen Jakobsen, omkom også. Øvrige omkomne var: John Olsen Gimsen 34 år og kona Maren Paulsdatter 59 år, Marens sønner Paul Olsen 19 år, Ole Olsen 13 år og Jakob Nilsen, dreng 27 år.

Aner tilbake til 1600-tallet på Gimsen

Dortea (f 1720, d 1783) var datter til Svend Hansen Busch Bangstad (f ca. 1686, d 1756) og kom til Gimsen da hun giftet seg med Hans Andersen Gimsen (f 1714, d 1799). Hans var barnebarn til Torber Johnsen Gimsen (f ca. 1642, d 1719) som dreiv bruk 1 på Gimsen fra 1678–1719. Så Trines slekt har aner tilbake til 1600-tallet på Gimsen. Hans Andersen tok over etter sine foreldre i 1749 og dreiv til 1771, da overlot han Gimsen til sønnen Anders Hansen – og Hans og Dortea tok seg ut kår på bruket. Anders giftet seg året etter med Karen Olsdatter fra Ytre Baustad og de fikk 4 barn. Men Anders ble ingen gammel mann. Han døde i 1782, bare 31 år gammel, og enken giftet seg året etter med Kristen Jakobsen fra Skåren i Sømna. De fikk en datter samme året og da de skulle til Solstad kirke for å døpe barnet kollsegla båten og alle ombord omkom.

Dortea Svendsdatter Gimsens forfedre
Boet etter Dortea viser velstand

I 1784, året etter den tragiske ulykken, ble det holdt skifte etter Dortea. Boet hadde en brutto på 297 rdr. 2 ort og 15 skl. Da utgiftene var trekt fra, var det igjen verdier for 233 rdr. og 6 skl. til deling mellom arvingene. I boet etter Dortea fantes det litt av hvert. Der var en gammel garnbåt med mast, segl og tilhørende tau og dregg for 14 rdr. Videre fantes det en åttring med segl, dregg og tau for 7 rdr. og 2 ort. Det kan ha vært en av disse båtene som ble brukt på den ulykksalige kirketuren. Den siste båten i boet var en seksring med mast, segl og videre tilbehør til 3 rdr. Av fisk var det 8 våger rundfisk til 5 rdr. 2 ort. og 18 skl. og 9 våger råskjær til 5 rdr. og 1 ort. Det ser ut til at brugdefisket har hatt stor betydning for folket i Gimsen, for en av de største postene var ei ganske ny brugderuse uten tilhørende redskap for 10 rdr. Av levra på brugda ble det utvunnet verdifull tran. I boet fantes både torskegarn og sildegarn, om ikke i så store mengder. Et nytt åttringseil var verd 6 rdr. I ei tønne var det 3 våger spansk salt for 1 rdr. og 1 ort. Andre verdifulle gjenstander i boet var en vindovn til 6 rdr. Vindovnen hadde i motsetning til bileggeren, dør med trekk. Det er med andre ord snakk om en ovn av moderne type. En bolster av blått og hvitt danzigervær med fjærfyll var verdsatt til 3 rdr. Kornvarer i boet var 1 1/2 tønne rug til 5 rdr. og 1 ort., og ei tønne bygg.

At det fantes bøker i boet, vitner om velstand. Det var en Heinrich Müllers huspostill (ein huspostill er ei bok som inneholder evangelietekstene for alle søn- og helligdager i kirkeåret, med trykte prekener eller forklaringer til), «Hovednøgelen til himmelrig» og 3 gamle salmebøker.

Dorteas mann, Hans, døde i 1799.

Hans Andersen Gimsen sine forfedre
Dortea og Hans sine etterkommere

Dortea og Hans overlot gården Gimsen til sønnen Anders Hansen (f ca. 1751, d 1782). I 1771 fikk Anders bygselbrev på 18 mkl. i Gimsen. Året etter ble han gift med Karen Olsdatter. Hun var datter av Ole Paulsen og Brynhild Nilsdatter på Ytre Baustad på Sømna.

Anders Hansen ble ingen gammel mann. Han døde i 1782, bare 31 år gammel. Skiftet etter han hadde en brutto på 96 rdr., 1 ort og 6 sk. Da gjelda var trekt i fra, var det igjen 79 rdr. 2 ort og 10 sk. til deling mellom arvingene. Med andre ord så hadde den velstanden som var i foreldrenes tid, fortatt seg en god del.

Samme året som Anders Hansen døde, ble Karen gift på nytt med sømnværingen Kristen Jakobsen som fikk bygselbrev på 18 mkl. i Gimsen. Han var sønn av Jakob Kristensen og Anne Johnsdatter i Skåren.

Samlivet mellom Karen og Kristen ble av kort varighet. Året etter at de var blitt gift, hadde de fått ei datter. Da de skulle til Solstad for å få barnet døpt, kollsegla båten og alle ombord omkom. Skiftet etter Karen og Kristen hadde en brutto på 156 rdr.og 15 skilling.

Dåpsbarnet Kristensdatter Gimse sin relasjon til Dortea
Skroll til toppen