Fra grishus til bolig

Øvre Bakklandet 16 danner inngangen til den særpregede Bakklands-bebyggelsen fra sør – og har en meget sentral og synlig beliggenhet.

Det er ukjent når det ble oppført hus på eiendommen første gang. Det kan fastslås ut fra et maleri fra 1826, «Prospect af Staden Trondhiem»at det lå hus langs Nidelva der eiendommen ligger i dag. Det er senere blitt fylt ut masser mot elva, så elva gikk nok mye nærmere husene enn i dag. Også et bykart fra 1830 viser at kvartalet var bebygd.

Første gang jeg finner noen som er registrert på adressen er ved Folketellingen 1865. Fra da og fram til omkring 1890 var det en slaktermester som bodde på eiendommen. I 1875 hadde han 4 griser i et grishus der det nye huset er i dag. Omkring 1900 kjøpte en vognmann gården og bygde om grishuset til staller for hester og vognmannsutstyr. Hans sønn tok senere over virksomheten. Først på 1960-tallet tok lastebilene over for hestetransporten og stallene ble bygd om til garasjer. 

Bolighuset ble brannskadet i 1979 av en brann som startet i naboeiendommen. Min far, Odd Høve, kjøpte den brannskadde eiendommen og satte i stand bolighuset etter brannen – og brukte garasjene til snekkervirksomheten sin. I 2007 ble garasjene revet og erstattet med nytt bolighus som stod ferdig i 2008. Samtidig ble det gamle bolighuset restaurert og modernisert.

Illustrasjon tegnet i forbindelse med en bokartlegging i Trondheim ca. 1950. Tegningen viser Øvre Bakklandet 16 foran til høyre, husene bak er nr. 18. Tegneren er ukjent.

Med utsikt til domen

Skroll til toppen