Fra grishus til bolig

Huset på Bakklandet

Øvre Bakklandet 16 danner inngangen til den særpregede Bakklands-bebyggelsen fra sør – og har en meget sentral og synlig beliggenhet.

Det er ukjent når det ble oppført hus på eiendommen første gang. Det kan fastslås ut fra et maleri fra 1826, «Prospect af Staden Trondhiem», at det lå hus langs Nidelva der eiendommen ligger i dag. Også et bykart fra 1830 viser at kvartalet var bebygd. Det er senere blitt fylt ut masser mot elva, så elva gikk nok mye nærmere husene enn i dag.

Grishus i bakgården

Øvre Bakklandet 16 antas å være bygd omkring 1850. Huset var over to etasjer med en leilighet i hver etasje og ble bygd av tømmer.

Første gang jeg finner noen som er registrert på adressen er ved Folketellingen 1865. Fra da og fram til omkring 1890 var det en slaktermester som bodde på eiendommen. I 1875 hadde han 4 griser i et grishus der det nye huset er i dag.

Hester tok plassen til grisene

Omkring 1900 kjøpte en vognmann gården og bygde om grishuset til staller for hester og vognmannsutstyr. Hans sønn tok senere over virksomheten. Først på 1960-tallet tok lastebilene over for hestetransporten og stallene ble bygd om til garasjer.

Nabohuset brant ned

Bolighuset ble brannskadet i 1979 av en brann som startet i naboeiendommen.

Min far, Odd Høve, kjøpte den brannskadde eiendommen og satte i stand bolighuset etter brannen – og brukte garasjene til snekkervirksomheten sin.

Gammelhuset tas vare på

I 2007 ble garasjene revet og erstattet med nytt bolighus som stod ferdig i 2008. Samtidig ble det gamle bolighuset restaurert og modernisert.

I 2022 gjennomgikk gammelhuset en ny oppgradering med etterisolering, skifting av vinduer og ytterkledning.

Til tross for skiftende tider, trusler om riving og mange eierskifter står fortsatt huset slik det ble bygd omkring 1850.

Bildet og illustrasjonen er tatt fra omtrent samme vinkel. Illustrasjon er tegnet i forbindelse med en bokartlegging i Trondheim ca. 1950. Husene foran til høyre på tegningen tilhører Øvre Bakklandet 16. Tegneren er ukjent.

Med utsikt til domen

Skroll til toppen