Dreiv gård i Bymarka i Trondheim

Gården Marka

Marka er i dag et velkjent tursted i Bymarka utenfor Trondheim. Spesielt om vinteren er det mange som legger skituren forbi stedet og det er et naturlig stopp for å ta en rast på den åpne plassen ved husene. Jeg har også vært innom plassen utallige ganger, men ikke før i senere år vært klar over at en av mine forfedre har drevet gården.

Marka (gnr 299, bnr 1) var i 1661 skyldsatt til 1 øre, og lå til Trondhjems lagstol. Gården ligger helt opp mot markagrensa, i Bynes-almenningen, og kan opprinnelig ha vært seter for de gårdene som Lagstolen i Trondheim eide på Byneset, for så å bli tatt i bruk som ordinært gårdsbruk enten seint i middelalderen eller i etterreformatisk tid (etter 1536).

I de eldste skrifter heter gården Morken. «Fra først av har gården vært en fri rydningsplass i Bynesalmenningen ved Skjelbreia og ligger ved bygdemerket mot Halsetaunvaldet i Byåsallmenningen,» skriver O. J. Høyem i sin bok «Nes eller Bynes».

Første gang gården nevnes er i 1657. Det var en Erik Morken som da betalte kvegskatten og buskapen hans var 2 hester, 5 kveg, 3 sauer og 2 geiter. Kvernskatten 1710–11 for Marka var 2 skilling. Dette var en årlig skatt på kverner og møller som ble gjort gjeldende fra 1682 og varte til innpå 1800-tallet.

Eiendommen ble overtatt av Trondheim kommune i 1912. Da Skjelbreia ble gjort til drikkevannsreservoar, ble bruket nedlagt og det disponeres i dag av kommunens skogforvaltning. Stedet er leid av Byåsen Historielag som har restaurert den eneste gjenstående bygningen. Til gården hørte husmannsplassen Markahaugen.

Marka, tidligere gårdsbruk ved sørenden av Skjelbreia. Stedet er en rydning i Byneset allmenning som i 1647 tilhørte Trondheim lagstol. Eiendommen ble overtatt av Trondheim kommune i 1912. Ukjent fotograf. Foto fra NTNU Universitetsbiblioteket.
Steffen var bonde i Bymarka

Min 5 x tippoldefar Steffen Andersen Marken var født ca. 1687, trolig på Byneset. Sannsynligvis var kona Guri også fra Byneset. Jeg har ingen sikker informasjon om foreldrene til Steffen eller hvor han vokste opp. Men jeg antar at han er barnebarnet til Steffen Hønvold. Steffen Hønvold hadde en datter, Berit Steffensdatter (f ca. 1660, d 1713), som var gift med Anders Toresen Grostad (f ca. 1654, d 1710) – og jeg antar at han er sønnen deres.

Steffen Andersen er dermed oppkalt etter sin morfar Steffen Hønvold, noe som var sedvane.
Også det at han fikk bygsel på gården Marken som ligger inntil gården Hønvold underbygger mine antagelser.
Den første dokumenterte informasjonen jeg har funnet om Steffen er da han døpte sin første sønn, Anders Steffensen, 13. september 1716 i Byneset kirke: «…uægte barn … fader soldat Steffen Andersøn og moder Guri Nilsdtr Berg sin søn Anders».
Han og Guri giftet seg i Byneset kirke to år senere, 10. juni 1718.

Steffen hadde bygselbrev fra bergamtmannen og overtok gården Marka ved Skjelbreia i 1728. Marka var en tid lagt øde. Den er nevnt øde både i 1710 og 1727. Så da Steffen tok til der måtte han nok sette i stand både hus og fjøs. Han fikk ikke lang driftstid som bonde på gården, han døde alllerede i mars året etter, 42 år gammel, og ble gravlagt 25. mars 1729 på Byneset kirkegård.

Det er noe uvisst hvor mange barn Marit og Steffen fikk, men jeg kjenner til 3 barn. Av disse var det bare min 3 x tippoldefar som vokste opp:

1. Anders Steffensen, f 1716. Trolig død før neste Anders ble født i 1724.

2. Anders Steffensen, f 1724, d 1781 på Høstad Øvre, Byneset. Gift i 1749 med Astrid Jensdatter Berg, f 1723 på Berg Jensstu på Byneset, d 1805 på Høstad Øvre. (Anders og Astrid er mine 4 x tipp-oldeforeldre.)

3. Nils Steffensen, f 1726, d 1727.

Marka gård slik Byåsen Historielag tror den kan ha sett ut omkring 1870. Gården sett fra nord-øst, fra toppen av bakken i Gamle Bynesvei. Tegningen er utarbeidet av Byåsen Historielag ved Tormod Solem i 2012 og avfotografert av meg fra et oppslag på veggen på gården i 2016.
Anders måtte kvesse klørne mot naboen på Halsetaune

Da Steffen tok over bygselen på gården i 1728 ble det holdt en besiktigelse av eiendommen Marka. Steffen forlangte overfor berghauptmann Dreier, som eide nabogården Halsetaune, å få klar beskjed om retten til å bruke engsletter og myrer mellom Marka og Halsetaune. Steffen mente at denne retten lå under Marka. Bygsleren på Halsetaune, Lars, sa at både han og hans far hadde brukt engslettene og myrene, men erkjente at de ikke tilhørte Halsetaune. 

Det ble avsagt dom som gikk ut på at bygdegrensen var skillet mellom disse gårdene, og at engslettene og myrkjøsene tilhørte Marka. Steffen ble tilkjent 4 rdr. som Lars Halsetaune måtte betale.

Mange av mine skiturer i Bymarka gjennom årenes løp har gått forbi gården Marka. Ikke visste jeg at mine forfedre hadde drevet gården, før slektsforskningen førte meg dit. Selfien med Marka i bakgrunnen tok jeg en flott og kald vinterdag i februar 2016, like etter at jeg hadde sporet opp mine 5 x tippoldeforeldre, Steffen og Guri. Plassen fikk plutselig større betydning for meg...
Skroll til toppen